Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de 6CIRCLES, kantoorhoudende en gevestigd te Alphen aan den Rijn aan de Europalaan 16, hierna ook te noemen 6CIRCLES, met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en voorts op elke door 6CIRCLES uitgebrachte offerte, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en offertes voor producten en diensten op het gebied van online media.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities (steeds beginnend met een hoofdletter) de volgende betekenis, zowel in enkel- als in meervoud:
1. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever.
2. Hostingdiensten: diensten waarbij ten behoeve van Opdrachtgever informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt via het internet.
3. Materiaal: alle door 6CIRCLES ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen, waaronder maar niet beperkt tot Banners, adviezen, rapporten;
4. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst aangaat met 6CIRCLES  dan wel een offerte aanvraagt bij 6CIRCLES;
5. Overeenkomst: de overeenkomst die 6CIRCLES met Opdrachtgever gesloten heeft en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
6. Partijen: 6CIRCLES en Opdrachtgever;
7. Producten: alle producten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever;
8. Programmatuur: computerprogramma’s met bijbehorende documentatie en materialen die 6CIRCLES in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld of waarvoor 6CIRCLES aan Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft verleend of verleent;
9. Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot technische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens met betrekking tot potentiële klanten of partners of voorgenomen zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, Programmatuur en –bestanden, tekeningen, know how en show how. Vertrouwelijke Informatie omvat niet die informatie reeds in de openbaarheid is gebracht, reeds in het bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.

Artikel 2 – Algemeen
1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door 6CIRCLES en Opdrachtgever (uitdrukkelijk) schriftelijk zijn overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien de onderstaande algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 6CIRCLES en Opdrachtgever zullen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
5. De rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 6CIRCLES niet overdraagbaar.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte/aanbieding is 6CIRCLES daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 6CIRCLES zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van 6CIRCLES zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Offertes van 6CIRCLES zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn
is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3. Overeenkomsten komen tot stand doordat 6CIRCLES de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat 6CIRCLES tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven
1. Alle door 6CIRCLES vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. De door 6CIRCLES gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3. 6CIRCLES is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan is.
4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door 6CIRCLES  aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen acht (8) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met 6CIRCLES schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. 6CIRCLES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien de Overeenkomst tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever de levering van diensten door 6CIRCLES inhoudt, draagt zij slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
3. Iedere aan Opdrachtgever meegedeelde (leverings-)termijn(en) of andere data zijn slechts bedoeld als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de leveringstermijnen komt 6CIRCLES niet in verzuim.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dat vereist, heeft 6CIRCLES het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6CIRCLES is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.
5. 6CIRCLES garandeert niet dat de resultaten van een banner(-campagne) voldoen aan de doelstellingen die Opdrachtgever heeft.
6. 6CIRCLES is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel indien 6CIRCLES gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan 6CIRCLES toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal 6CIRCLES de opschorting opheffen.

Artikel 6 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van benodigde informatie en/of materialen.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomsten
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering door 6CIRCLES het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, de overeengekomen termijnen, de met de werkzaamheden gemoeide kosten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en 6CIRCLES, kunnen worden beïnvloed.
3. De (extra) werkzaamheden van 6CIRCLES door de aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst worden door Opdrachtgever vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van 6CIRCLES.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal 6CIRCLES aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. 6CIRCLES zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6. Indien 6CIRCLES op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan 6CIRCLES worden vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van 6CIRCLES. 6CIRCLES is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 8 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en op een door 6CIRCLES aangegeven wijze. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van vijftien (15) dagen na factuurdatum.
2. Alle betalingen door Opdrachtgever aan 6CIRCLES worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, automatisch in verzuim en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente op het openstaande bedrag. Indien Opdrachtgever ook ná ingebrekestelling niet betaalt, is zij in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.
4. Opdrachtgever is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op 6CIRCLES met de verschuldigde betalingen te verrekenen.
5. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling van de prijs op te schorten vanwege een beweerdelijke tekortkoming van 6CIRCLES.
6. 6CIRCLES is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voldoende zekerheid stelt voor het voldoen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Blijft tijdige zekerheidstelling uit, dan is 6CIRCLES gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9 – Reclames
1. Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van 6CIRCLES of een door 6CIRCLES automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan 6CIRCLES te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als erkend geldt.
2. Indien Opdrachtgever van mening is dat een door 6CIRCLES geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen Partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever 6CIRCLES daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
1. Alle auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op al het krachtens de overeenkomst door 6CIRCLES  ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Materiaal, berust uitsluitend bij 6CIRCLES of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever mag het Materiaal niet zonder voorafgaande toestemming van 6CIRCLES verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, databankrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
4. Indien Opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt zij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, ongeacht het recht van 6CIRCLES om nadere schadevergoeding te vorderen.
5. 6CIRCLES vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat het Materiaal inbreuk maakt op zodanige rechten van derden, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever onmiddellijk de beweerde inbreuk schriftelijk aan 6CIRCLES meldt en zij 6CIRCLES alle verlangde medewerking en informatie verschaft zodat 6CIRCLES in rechte kan optreden.
6. Indien het gebruik van het Materiaal wordt beperkt of verboden, zal 6CIRCLES, naar eigen keuze:
- het Materiaal vervangen zodat geen inbreuk meer wordt maakt op rechten van derden, of;
- het Materiaal zodanig wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op rechten van derden, of;
- voor het Materiaal alsnog een gebruiksrecht verwerven voor Opdrachtgever; of,
- de overeenkomst schriftelijk ontbinden, waarna 6CIRCLES de voldane vergoeding aan opdrachtgever zal terugbetalen en Opdrachtgever het Materiaal onmiddellijk aan 6CIRCLES zal teruggeven.
7. 6CIRCLES sluit hierbij elke andere vorm van andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten Opdrachtgever
Voor zover de auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever zelf ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen, waaronder maar niet beperkt tot Banners, bij Opdrachtgever berusten, verkrijgt 6CIRCLES een licentie voor het overeengekomen gebruik.

Artikel 12 – Referentie
Opdrachtgever verleent aan 6CIRCLES een gebruiksrecht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie. 6CIRCLES zal Opdrachtgever vooraf zoveel mogelijk op de hoogte stellen en informeren over de wijze hoe zij deze handelsnaam, merk en/of logo wenst te gebruiken.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van 6CIRCLES wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, met dien verstande dat 6CIRCLES gerechtigd is een percentage van de vergoeding van de directe schade af te trekken, overeenkomstig de periode dat 6CIRCLES wel naar behoren haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst is nagekomen. Ingeval de schade bestaat uit dood of lichamelijk letsel of zaak beschadiging wordt de vergoeding, in afwijking van het vorenstaande, beperkt tot maximaal EUR 1.000.000 (zegge: één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van 6CIRCLES te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van 6CIRCLES wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.
3. Iedere aansprakelijkheid van 6CIRCLES voor indirecte schade, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid van 6CIRCLES wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 6CIRCLES ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van  haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 6CIRCLES in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14 – Ontbinding en Beëindiging
1. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij 6CIRCLES ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die 6CIRCLES vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. 6CIRCLES heeft het recht de overeenkomst, zonder dat een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, wanneer het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel de zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde of wanneer Opdrachtgever fuseert met een derde.
4. Indien de overeenkomst gezien de aard en inhoud daarvan niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen prestatie en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze in onderling overleg met wederzijdse instemming door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde zullen Partijen ten gevolge een opzegging van de overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.
5. Buiten de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden kan Opdrachtgever de overeenkomst niet opzeggen.
6.   Indien en zodra de overeenkomst eindigt, op welke grond ook, zal elk van beide Partijen onmiddellijk op eigen kosten alle in haar bezit zijnde dragers van Vertrouwelijke Informatie hetzij retourneren aan de andere Partij, hetzij vernietigen, zulks naar keuze van de andere Partij en alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen in haar computersysteem en/of bestanden daaruit verwijderen.
7. Indien en zodra de overeenkomst eindigt, op welke grond ook, laat dat onverlet de bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard geacht moeten worden voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 10 (intellectuele eigendom), artikel 16 (geheimhouding) en artikel 17 (toepasselijk recht en geschillen).

Artikel 15 – Overmacht
1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van 6CIRCLES  indien er sprake is van overmacht.
2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat 6CIRCLES gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. 6CIRCLES is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 16 – Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 6CIRCLES gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden te verstrekken, dan is 6CIRCLES niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever.
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien 6CIRCLES in opdracht van Opdrachtgever Programmatuur ontwikkelt of een licentie verleent op Standaard Programmatuur. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit hoofdstuk 1 met de bepalingen in hoofdstuk 2, geldt de bepaling in dit hoofdstuk 2 bij voorrang.

Artikel 18 – Algemeen
Partijen zullen schriftelijk specificeren op welke wijze de Programmatuur zal worden ontwikkeld en aan welke specificaties de Programmatuur zal dienen te voldoen.

Artikel 19 – Licenties
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent 6CIRCLES Opdrachtgever een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Programmatuur overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 van dit artikel. Dit gebruiksrecht zal ingaan nadat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings-) verplichtingen heeft voldaan jegens 6CIRCLES, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever mag de Programmatuur slechts gebruiken binnen haar eigen onderneming bij de uitoefening en ter ondersteuning van het normale bedrijf voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
3. Opdrachtgever mag de Programmatuur of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
4. Behoudens voor zover wettelijk toegestaan is Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de Programmatuur aan reverse engineering te onderwerpen dan wel veranderingen aan te brengen in de Programmatuur.
5. Opdrachtgever is gerechtigd om van de Programmatuur een kopie te maken voor back- up doeleinden.
6. Het is 6CIRCLES toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien 6CIRCLES door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze Programmatuur wijzigingen aan te brengen.
8. Direct na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Programmatuur zal Opdrachtgever alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan 6CIRCLES retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever 6CIRCLES hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 20 – Oplevering en acceptatie van Programmatuur op maat
1. 6CIRCLES zal de te ontwikkelen Programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door 6CIRCLES uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door 6CIRCLES uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor operationele doeleinden te gebruiken.
3. De Programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
- indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door 6CIRCLES uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel; - indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;
- indien 6CIRCLES vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens het zesde lid van dit artikel aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de Programmatuur, indien opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever 6CIRCLES hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur niet voldoet aan de tussen partijen overeengekomen specificaties, zal opdrachtgever 6CIRCLES uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. 6CIRCLES zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij 6CIRCLES gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.
6. Acceptatie van de Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan.
7. Indien de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 21 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Indien tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht betrekking hebbende op de Programmatuur, wordt ervan uitgegaan dat 6CIRCLES de rechthebbende is. Opdrachtgever is bevoegd het tegendeel hiervan te bewijzen.
2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (een gedeelte van) de Programmatuur bij de oplevering hiervan, eigendom van Opdrachtgever worden op voorwaarde dat Opdrachtgever op dat moment volledig aan haar verplichtingen jegens 6CIRCLES  heeft voldaan.
3. Deze overdracht laat onverlet dat 6CIRCLES het recht heeft om de algemene beginselen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de desbetreffende Programmatuur vrijelijk toe te passen. Meer specifiek houdt dit in dat 6CIRCLES (delen van) de Programmatuur zonder de toestemming van Opdrachtgever aan eventuele derden kan aanbieden en/of verkopen.
4. Tevens laat de overdracht onverlet dat 6CIRCLES het recht heeft altijd de Programmatuur te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

Artikel 22 – Garantie
1. Slechts indien 6CIRCLES en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een garantie zijn overeengekomen met betrekking tot de Programmatuur zal 6CIRCLES gedurende de vastgestelde garantieperiode naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de Programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, mits deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij 6CIRCLES zijn gemeld. Onder de voorwaarde dat de licentie-vergoeding tijdig is voldaan, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd.
2. Een dergelijk herstel van de Programmatuur zal gratis worden uitgevoerd tenzij er sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan 6CIRCLES toe te rekenen oorzaken.
3. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever of derden zonder schriftelijke toestemming van 6CIRCLES wijzigingen in de Programmatuur aanbrengen of doen aanbrengen.
4. 6CIRCLES garandeert nimmer dat de Programmatuur zonder onderbreking of fouten zal functioneren, dat alle fouten worden hersteld en dat zij geschikt zal zijn voor de doelstellingen die Opdrachtgever heeft aangaande de Programmatuur en de toepassing ervan.
5. In geval van een tussen 6CIRCLES en Opdrachtgever overeengekomen garantie overeenkomstig lid 1 van dit artikel valt echter onder de garantie (tevens) niet:
- het oplossen van alle in redelijkheid niet te voorziene defecten in de Programmatuur;
- het foutloos functioneren van de Programmatuur met andere apparatuur en/of Programmatuur, die niet afkomstig is van 6CIRCLES;
- het oplossen van storingen in de Programmatuur indien dezen niet kunnen worden gereproduceerd door Opdrachtgever, indien deze te wijten zijn aan het computersysteem van Opdrachtgever en/of indien de storingen op enige andere wijze aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen;
- herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens.
6. Indien partijen schriftelijk zijn overeenkomen dat 6CIRCLES een verbeterde versie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking zal stellen, is 6CIRCLES drie maanden nadat zij deze versie ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever niet verplicht eventuele fouten in de oude versie te herstellen of het anderszins onderhouden van de oude versie.
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien 6CIRCLES ten behoeve van Opdrachtgever Hostingdiensten verricht. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit hoofdstuk 1 met de bepalingen in hoofdstuk 3, geldt de bepaling in hoofdstuk 3 bij voorrang.

Artikel 23 – Verplichtingen 6CIRCLES
1. 6CIRCLES spant zich in om de toegang tot haar Hostingdiensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. 6CIRCLES verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar Hostingdiensten te voorkomen. 6CIRCLES is daarbij immers ook nog afhankelijk van derden waaronder telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen in de toegang tot haar Hostingdiensten worden door 6CIRCLES wel zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van 6CIRCLES voor het niet of niet goed functioneren van de toegang tot haar Hostingdiensten kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 13 van deze algemene Voorwaarden ontstaan.
2. 6CIRCLES verstrekt geen garantie op de door haar geleverde Hostingdiensten, maar verplicht zich op eerste verzoek door Opdrachtgever alle haar ten dienst staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

Artikel 24 – Onderhoud en buitengebruikstelling van de Hostingdiensten
1. 6CIRCLES draagt zorg voor de beschikbaarheid van haar systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. 6CIRCLES garandeert niet dat haar systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar zijn en altijd bereikbaar.
2. De technische eigenschappen van de Hostingdiensten van 6CIRCLES en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door 6CIRCLES dan wel door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd.
3. Waar mogelijk zal 6CIRCLES de in artikel 24.1 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Hostingdiensten (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Opdrachtgever en de door hen gebruikte randapparatuur. Indien zulks niet mogelijk is en bijvoorbeeld buitengebruikstelling van de Hostingdiensten dan wel het 6CIRCLES -netwerk noodzakelijk is, dan heeft 6CIRCLES het recht hiertoe over te gaan zeven (7) dagen na behoorlijke voorafgaande bekendmaking aan Opdrachtgever, tenzij onverwijlde spoed 6CIRCLES noopt tot het onmiddellijk uitvoeren van de wijziging. Aansprakelijkheid van 6CIRCLES voor schade die een Opdrachtgever door het doorvoeren van wijzingen lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Voor wijzigingen ten aanzien van data- en telecommunicatienetwerk(en), waarbij 6CIRCLES afhankelijk is van telecommunicatie- en datatransportaanbieders, kan 6CIRCLES geen enkele verantwoordelijkheid jegens Opdrachtgever dragen, zij sluit deze dan ook uit.
5. Telecommunicatie- en datatransportaanbieders hebben het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van het data- en telecommunicatienetwerk te voorkomen of op te heffen, om maatregelen te treffen om schade of hinder te voorkomen of preventief onderhoud te plegen. Opdrachtgever zal de door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders via 6CIRCLES in dat verband gegeven instructies onverwijld en voor eigen rekening opvolgen.
6. 6CIRCLES is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, voor de noodzakelijk door 6CIRCLES te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem of om de veiligheid van haar dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen voor Opdrachtgever, haar overige klanten en derden. 6CIRCLES mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten) uitvoeren, het controleren van bestanden op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.
7. 6CIRCLES is niet gehouden aan het maken van volledige back -ups van de gegevens en/of informatie die door of voor Opdrachtgever op de systemen van 6CIRCLES zijn opgeslagen
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien 6CIRCLES diensten zal verlenen ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder activiteiten ten aanzien van online media. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit hoofdstuk 1 met de bepalingen in hoofdstuk 4, geldt de bepaling in hoofdstuk 4 bij voorrang.

Artikel 25 – Consultancy
1. 6CIRCLES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
2. Partijen zullen schriftelijk specificeren voor welke diensten en voor welke periode medewerkers van 6CIRCLES zullen worden ingeschakeld.
3. 6CIRCLES zal voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar houden om de overeenkomst uit te kunnen voeren. 6CIRCLES is vrij in de keuze wie van haar medewerkers de diensten zal gaan verrichten.

Artikel 26 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van benodigde informatie en/of materialen.
Bezoekadres - Johan van Hasseltweg 27 1021KN Amsterdam
Postadres - Vlasmarkt 1D 3011PW Rotterdam
contact@6circles.nl
+3185 222 07 30